Regulamin - chirurgia onkologiczna

REGULAMIN ZAJĘĆ Z CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

 

Prowadzenie zajęć

 

 1. Zajęcia z Chirurgii Onkologicznej odbywają się w klinikach chirurgicznych zgodnie z Harmonogramem Zajęć ustalonym przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach (WNMK) i dostępnym na stronie internetowej Dziekanatu WNMK oraz w Dziekanacie WNMK.

 

 1. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć określa harmonogram zajęć dostępny na stronach internetowych Dziekanatu WNMK i klinik, w których odbywają się zajęcia, oraz w tych jednostkach.

 

 1. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Spóźnienie na zajęcia może być potraktowane jako nieobecność z koniecznością ich odrobienia.

 

 1. Student ma obowiązek posiadania legitymacji studenckiej (lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość) i okazanie go na żądanie nauczyciela.

 

 1. Student zobowiązany jest do noszenia czystego i wyprasowanego dwuczęściowego ubrania lekarskiego (preferowane) lub białego fartucha oraz obuwia na zmianę. Studentowi nie wolno nosić tego samego ubrania lekarskiego i obuwia w szpitalu i poza nim. Brak wymaganego ubioru może skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach z koniecznością ich odrobienia.

 

 1. Klinika, w której odbywają się zajęcia, zapewnia studentom rękawiczki gumowe, środki dezynfekujące oraz odzież, buty, czapki i maseczki niezbędne do wejścia na salę operacyjną.

 

 1. W przypadku nieobecności student ma obowiązek odrobić zajęcia w dniach wyznaczonych przez koordynatora zajęć w danej klinice za zgodą kierownika kliniki.

 

 1. Student ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do pacjentów, nauczycieli, personelu szpitala i innych studentów.

 

 1. Studenci zobowiązani są do zachowania tajemnicy lekarskiej oraz ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

 

 1. Studentom zabrania się używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, urządzeń do nagrywania i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych, chyba że prowadzący zajęcia wyrazi na to zgodę.

 

Prowadzenie zajęć

 

 1. Student zobowiązany jest do przygotowania się do zajęć zgodnie z „Tematami zajęć” ustalonymi przez daną klinikę prowadzącą zajęcia.

 

 1. Nieprzygotowanie się do zajęć może skutkować brakiem zaliczenia w danym dniu i koniecznością ich odrobienia.

 

 1. Tematy zajęć (wraz z harmonogramem na każdy dzień) dostępne są na stronie internetowej kliniki, w której odbywają się zajęcia, oraz na tablicy informacyjnej kliniki.

 

 1. Tematyka zajęć odbywających się w danym dniu może być modyfikowana przez prowadzącego zajęcia w zależności od przypadków aktualnie hospitalizowanych pacjentów cierpiących na schorzenia istotne z punktu widzenia całościowej podstawy programowej z Chirurgii Onkologicznej.

 

 

Zaliczenie zajęć

 

 1. Warunkiem zaliczenia zajęć w każdej zklinik prowadzących jest:

 

 1. Uzyskanie zaliczenia z poszczególnych tematów omawianych podczas zajęć w danej klinice. Zaliczenie może być również przyznane na podstawie ciągłej oceny studenta przez prowadzącego przez cały okres odbywania zajęć w danej klinice.

 

 1. Przygotowanie i prezentacja prelekcji dotyczącej diagnostyki i leczenia jednej z jednostek chorobowych wymienionych w „Tematach zajęć”. Szczegóły dotyczące zasad przygotowania prelekcji znajdują się w „Tematach zajęć”.

 

 1. Informacja o uzyskaniu zaliczenia jest ogłoszona na koniec tygodnia zajęć.

 

 

Inne

 

 1. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu i sposobu prowadzenia zajęć należy kierować do prowadzącego zajęcia lub do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć w czasie ich trwania w danej klinice.

 

 1. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie określa Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępny na stronie internetowej SUM

 

 1. Książka Umiejętności Praktycznych może być podpisana przez nauczyciela tylko podczas zajęć dydaktycznych.

 

 1. Szpitale nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy studenckie pozostawione w szatni.