Regulamin zajęć online

Informacje przekazane Państwu w ramach zajęć akademickich prowadzonych w formie elektronicznej mogą zawierać dane objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy lekarskiej, o której mowa w art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. (Dz.U.2020.0.514).
Wszelkie przekazywane Państwu informacje są udostępniane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego prowadzonych zajęć i winny być przez Państwa wykorzystane wyłącznie w celach dydaktyczno-szkoleniowych. Jakiekolwiek próby wykorzystania przekazanych informacji w sposób wykraczający poza zakres wskazany powyżej, w szczególności: utrwalanie i modyfikowanie przekazu z zajęć, w formie nagrań, zdjęć, zrzutów ekranu oraz ich rozpowszechnianie może stanowić naruszenie Regulaminu Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (§12 ust. 1 pkt 8), jak również naruszenie własności intelektualnej i/lub dóbr osobistych pracowników prowadzących zajęcia.